Система підсумкового контролю

Залік є формою підсумкового контролю знань з дисципліни «Аграрне право» за семестр та підлягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних та семінарських заняттях. Залік виставляється за результатами підсумкової контрольної роботи, співбесіди або як середній бал рубіжних атестацій, підсумкової модульної рейтингової оцінки.

Оцінювання заліку:

Найважливішим принципом дидактики у вищій школі є принцип міцності знань, без чого студенти, як майбутні фахівці, не можуть бути підготовлені до майбутньої самостійної практичної роботи. І хоча основна функція заліку - перевірка знань студентів, він, разом з тим, є засобом посилення міцності знань.

Залік - заключна ланка навчального процесу.

Оцінка - "зараховано" виставляється в Система підсумкового контролю тому випадку, якщо студент ґрунтовно вивчив підручник і необхідну додаткову рекомендовану літературу, нормативні матеріали й інші першоджерела. При цьому, якщо студент на заліку вичерпно відповів на поставлені питання, чітко і ясно формулював свої думки, дав повні відповіді на додаткові питання і показав у своїх відповідях знання предмета й особливості даної науки.

Оцінка - "незараховано'' виставляється в тому випадку, якщо студент не закінчив вивчення підручника, не розбирається в нормативному матеріалі. При цьому відповідає не по питанням, або не дав зовсім відповідей на два з трьох поставлених питань, включаючи і додаткові, показав погане знання основних понять науки, не засвоїв окремих тем і розділів Система підсумкового контролю курсу.

Таким чином, при оцінці знань студентів у якості вихідних даних враховується:

1. Знання навчальної монографічної й інший додатково рекомендованої літератури.

2. Знання нормативного матеріалу і знайомство з практичним рішенням питань.

3. Характер відповідей, їхня повнота, самостійність, свідомість, правильність, обґрунтованість, форма викладу думок.

4. Орієнтація в науці, розуміння її, знання основних понять і призначення науки.

Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до таблиці.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр проводиться в системі оцінювання академії, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці:

Шкала оцінювання Система підсумкового контролю Інституту права МАУП (бали) Націо-нальна шкала оціню-вання Оцінка із заліку Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТ Визначення
90 - 100 Відмінно Зарах. 94-100 А Відмінно— відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-89 Добре Зарах 87-93 Б Дуже добре— вище середнього рівня з кількома помилками
Добре Зарах 70-86 С Добре— у цілому правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 Задо- вільно Зарах 63-69 D Задовільно— непогано, але із значною кількістю недоліків
Задо- вільно Зарах 50-62 Е Достатньо— виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 Незадо-вільно Не зарах. 40-49 Незадовільно – потрібно ще попрацювати, щоб отримати залік
Незадо-вільно Не зарах 0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота Система підсумкового контролюВідповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Виконання та захист реферату Виконання модульної контрольної роботи
Відмінно
Добре
Задовільно
менше 3 менше 3 Незадовільно

Якщо студент виконав реферат з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-практичної конференції.

Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну Система підсумкового контролю рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в модулі всі види навчальної роботи, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою.

У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці «Контрольна модульна рейтингова оцінка» відомості модульного контролю робиться запис «Не з’явився», а у колонці «Підсумкова модульна рейтингова оцінка» – «Не атестований».

При цьому студент вважається Система підсумкового контролю таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює трьом (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в таблиці Система підсумкового контролю.

Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою.

Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни «Аграрне право», який здійснюється в формі заліку.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений залік, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок.

Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка Система підсумкового контролю в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/5/А, 87/4/В, 79/4/С, 68/3/D, тощо.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр проводиться в системі оцінювання ННІПП НАВС, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці:


documentalzvwtd.html
documentalzwedl.html
documentalzwlnt.html
documentalzwsyb.html
documentalzxaij.html
Документ Система підсумкового контролю